Có 1 kết quả:

vũ tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa gom lại, ý nói mưa nhiều.

Một số bài thơ có sử dụng