Có 1 kết quả:

tuyết hận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tuyết cừu 雪仇.

Một số bài thơ có sử dụng