Có 1 kết quả:

vân mộng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 雲瞢.
2. Tên chằm thời xưa. § Trước đời Hán Ngụy, phạm vi “Vân Mộng” 雲夢 không lớn lắm, sau đời Tấn, “Vân Mộng” bao gồm cả “Động Đình Hồ” 洞庭湖. ◇Lí Tần 李頻: “Khứ nhạn viễn xung Vân Mộng tuyết, Li nhân độc thướng Động Đình thuyền” 去雁遠衝雲夢雪, 離人獨上洞庭船 (Tương khẩu tống hữu nhân 湘口送友人).
3. Mượn chỉ đất Sở thời cổ. ◇Lục Quy Mông 陸龜蒙: “Nhất triêu Vân Mộng vi binh chí, Hung hãm phong mang não đồ địa” 一朝雲夢圍兵至, 胸陷鋒鋩腦塗地 (Khánh phong trạch cổ tỉnh hành 慶封宅古井行).

Một số bài thơ có sử dụng