Có 1 kết quả:

vân nga

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đẹp trên mây. Người tiên.

Một số bài thơ có sử dụng