Có 1 kết quả:

vân phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồng mây, chỉ nơi ở yên tĩnh của nhà tu.

Một số bài thơ có sử dụng