Có 1 kết quả:

vân mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ ốc võ đẹp, thứ xa cừ để khảm vào đồ gỗ — Tên một thứ khoáng chất đẹp, trong suốt.

Một số bài thơ có sử dụng