Có 1 kết quả:

vân nê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mây và bùn, chỉ sự cách biệt sang hèn cao thấp rất xa.

Một số bài thơ có sử dụng