Có 1 kết quả:

vân cù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường mây, chỉ con đường công danh. Truyện Hoa Tiên : » Mà coi muôn dặm vân cù làm chơi «.

Một số bài thơ có sử dụng