Có 1 kết quả:

vân long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rồng mây. Chỉ vua tôi gặp gở. Chỉ người gặp hội công danh.

Một số bài thơ có sử dụng