Có 1 kết quả:

linh chuỷ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “linh thực” 零食.