Có 1 kết quả:

lôi công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thần sấm, ông thiên lôi.

Một số bài thơ có sử dụng