Có 1 kết quả:

lôi thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Lôi công 雷公.