Có 1 kết quả:

điện khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi điện, sức điện.