Có 1 kết quả:

điện thị giam khống lục tượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng Anh: Television monitoring video recording.