Có 1 kết quả:

điện giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức điện để phân chia một vật thành những chất đã cấu tạo nên nó.