Có 1 kết quả:

nhu cầu

1/1

nhu cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhu cầu, sự cần thiết

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cần dùng mà tìm kiếm — Cái cần có.