Có 1 kết quả:

nhu dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cần dùng. Vật cần dùng.