Có 1 kết quả:

nhu yếu phẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật cần thiết cho cuộc sống.