Có 1 kết quả:

trầm âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm, thiếu ánh sáng.