Có 1 kết quả:

chấn cổ thước kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vang động thời xưa, chói lọi đời nay. Chỉ công nghiệp to lớn.