Có 1 kết quả:

sương nhận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi gươm đao sáng loáng.

Một số bài thơ có sử dụng