Có 1 kết quả:

sương phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sương khuê 霜閨.