Có 1 kết quả:

sương liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghiêm khắc lạnh lùng.