Có 1 kết quả:

sương đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ các bậc Ngự sử đại phu thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng