Có 1 kết quả:

sương khuê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Căn phòng lạnh lùng của người đàn bà lẻ loi. Cung oán ngâm khúc có câu: » Ai ngờ tiếng quyên kêu ra rả, điệu thương xuân khóc ả sương khuê « — Cũng chỉ căn phòng của người đàn bà goá chồng.

Một số bài thơ có sử dụng