Có 1 kết quả:

sương giáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sương xuống — Tên thời tiết, vào khoảng các ngày 23, 24 tháng 10 dương lịch.

Một số bài thơ có sử dụng