Có 1 kết quả:

sương lộ chi bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh cảm hàn.