Có 1 kết quả:

hà y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc áo màu đỏ như màu ráng trời.