Có 1 kết quả:

mạch mộc

1/1

mạch mộc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mưa nhỏ, mưa lâm thâm

Một số bài thơ có sử dụng