Có 1 kết quả:

vụ tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm mù mịt.

Một số bài thơ có sử dụng