Có 1 kết quả:

lộ xuất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phơi bày ra. Lộ ra.