Có 1 kết quả:

lộ xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe để trần, không có mui che.