Có 1 kết quả:

lộ xỉ nhi tiếu

1/1

Từ điển phổ thông

cười nhe răng