Có 1 kết quả:

bá công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công nghiệp xưng bá.
2. Bá đạo. Nói tương đối với “vương đạo” 王道.

Một số bài thơ có sử dụng