Có 1 kết quả:

bá triều

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Triều đình của người xưng bá.