Có 1 kết quả:

bá lược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chính sách của bá vương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối chính sách dựa trên sức mạnh.