Có 1 kết quả:

bá thuật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quyền mưu không chính đáng.