Có 1 kết quả:

linh đơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc cực hay, thuốc tiên.

Một số bài thơ có sử dụng