Có 1 kết quả:

linh lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mau hiểu việc, ăn nói và hành động lẹ làng. Ta cũng nói trại là Lanh lợi.