Có 1 kết quả:

linh động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Di chuyển biến hoá nhẹ nhàng mau chóng — Nay ta hiểu là có thể thay đổi, dễ thay đổi.