Có 1 kết quả:

linh thọ

1/1

linh thọ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây linh thọ (gỗ dùng làm gậy chống)

Một số bài thơ có sử dụng