Có 1 kết quả:

linh diệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiêng liêng mầu nhiệm khôn lường.