Có 1 kết quả:

linh tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tính chất thiêng liêng của con người, giúp con người cảm thấy trước về những biến cố xảy ra cho mình.