Có 1 kết quả:

linh ứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì thiêng liêng mà đáp lại lời cầu xin hoặc lòng mong mỏi của người sống.

Một số bài thơ có sử dụng