Có 1 kết quả:

linh cữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo quan đựng xác người chết. » Tế rồi linh cữu lên đường, Trạng nguyên lĩnh ấn gươm vàng ra đi «. ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng