Có 1 kết quả:

linh sàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bàn nhỏ đặt trước bàn thờ người chết, coi như để hồn người chết nằm. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sang nhà cha tới trung đường, Linh sàng bài vị thờ nàng ở trên «.