Có 1 kết quả:

linh vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật thiêng, có thể cho biết trước việc xấu tốt hay dở.

Một số bài thơ có sử dụng