Có 1 kết quả:

linh thính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã chết, nhưng vì thiêng nên nghe được lời nói của người sống. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành có câu: » Có cảm thông thì tới đó khuyên mời — Dù linh thính hãy nghe lời dặn dỗ «.