Có 1 kết quả:

linh đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớn lao rầm rộ, nhiều người biết. Đoạn trường tân thanh có câu: » Một nhà dọn dẹp linh đình, Quét sân đặt trác rửa bình thắp hương «. » Thư trung lắm kẻ hiển vinh, Dập dìu hầu hạ, linh đình ngựa xe «. ( Gia huấn ca ).