Có 1 kết quả:

linh nghiệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự việc xảy ra đúng như lời cầu xin hoặc lời đoán trước.